Välkommen till kvalitetsportalen

Här hittar du dynamiska rapporter som antingen mer översiktligt (under Kategori Översikt) eller lite mer i detalj (under Kategori Detalj) baserade på nationella indikatorer som berör slutenvård, förebyggande insatser, läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut. Vi har tagit bort de tidigare statsbidragsgrundande rapporterna då de inte längre fyller den funktionen. Informationen som sådan hittar du i stället under översikt men i stället baserad på kalenderår samt i förekommande fall med möjlighet att själv välja åldersgrupp och vårdform. Det innebär att tidigare sparade rapporter ur kategorin statsbidrag under favoriter inte längre går att köra. Gamla rapporter kan vid behov beställas via kontaktadressen ovan. Det kommer att dröja till mitten av februari innan alla planerade rapporter är på plats. 2015 års utveckling av denna portal innebär att varje landsting erbjuds "hembesök" för att diskutera analys och fortsatt utveckling av rapporter för i första hand egna data. Kontakta via ovanstående kontaktuppgifter.